تماس با ما

 

کنترل کيفيت

 

هدف ما در سندن . انطباق محصولات و فرآیندهای تولید در راستای خط مشی کیفی سازمان و همچنین 

ارتقاء دانش کارکنان مطابق با استانداردهای بین المللی و شناخته شده جهان میباشد . شرکت  صنایع  

سندن ایرانیان نیز با بهره گیری از این سطح کیفی و انطباق آن با الزامات شرکتهای خودرو سازی اروپا  

تلاش میکند شاخص های کیفی محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی تضمین نماید. هدف واحد

 کنترل کیفیت این شرکت    دستیابی به سطح صفر درصدی محصولات معیوب میباشد .

 

استفاده از تکنیکهای نوین کنترل کیفیت جهت کنترل فرآیندهای تولیدی. تجهیزات آزمایشگاه کنترل  

کیفیت و کالیبراسیون و تلاش جهت ارتقای کیفی و کمی آزمونهای عملکردی گواه مستدلی بر این امر

 میباشد .

 

کیفیت  تنها مهر تاییدی بر عملکرد ما نیست.... بلکه نوع نگرش ما به هدف ماست