سندن:
کارخانه:قزوين صنعتي البرز - خيابان جرجاني شماره 1/2/132
تلفن: 32238860-28- 98+
فکس:32225769-28- 98+

سندن 2:
قزوين شهر صنعتی البرز خيابان جرجانی
تلفن: 8-32223937-28- 98+دفتر تهران:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، روبروي خيابان پاتريس لومومبا، پلاک 89، طبقه اول کد پستي : 1446665993

تلفن: 88235112 - 21 - 98+

تلفن: 88235463 - 21 - 98+

تلفن: 88235708 - 21 - 98+


فکس:88235372
- 21 - 98+