سندن:
کارخانه:قزوين صنعتي البرز - خيابان جرجاني شماره 132/2/1
تلفن:32238860-28- 98+
فکس:32225769-28- 98+
سندن 2:
قزوين شهر صنعتی البرز خيابان جرجانی
تلفن: 8-32223937-28- 98+

دفتر تهران:
تهران:بلوار آفريقا-خيابان فرزان غربي-شماره 47-طبقه 8 واحد 1و2
تلفن:4-88870140-21-98+
فکس:88870145-21-98+