تماس با ما

 

خريد

 

 

این واحد پل ارتباطی میان شرکت و تامین کنندگان جهت حصول اطمینان از تامین نیازمندیهای شرکت مطابق استانداردهای تدوین شده می باشد. از جمله وظایف واحد خرید عبارتند از :

  1.  سفارش گذاری .خرید مواد .قطعات داخلی و ملزومات بسته بندی با توجه به ساختار نظام تولید و فروش وکنترل موجودی کلیه قطعات و مواد مصرفی.

  2.  کنترل . پیگیری ورسید کلیه قطعات و مواد درخواست شده.

  3. تجزیه و تحلیل اقلام خریداری شده با توجه به مشخصات و  پارامترهای درخواست شده.

  4. کنترل و مانیتورینگ قراردادها و ثبت قراردادهای جدید.

  5. 1انجام ممیزی های تامین کنندگان در بازه های زمانی مشخص در جهت پایش و مانیتورینگ الزامات قراردادها سفارش ونظارت بر عملکرد کیفی و تحویل به موقع تامین کنندگان و حصولاطمینان از کفیت فرایندهای مرتبط با تولید محصول و انطباق فرایندها با الزامات و نیازمندیهای تعریف شده.