تماس با ما

 

برنامه ريزی

 

 

واحد برنامه ریزی  سفارشات خارجی و داخلی و تامین قطعات را بر عهده دارد همچنین برنامه ریزی تولید خطوط مختلف جهت تحقق نیاز  مشتری در این واحد صورت میگیرد . تجزیه و تحلیل  مالی چرخه تامین  شامل  (CBU-SKD-WIP-CKD) در جهت تخصیص بهینه منابع به سیستمها در دستور کار واحد برنامه ریزی  قرار  دارد .