تماس با ما

 

برنامه ريزی و تحليل سيستمها

 

این واحد پل ارتباطی میان شرکت و مشتری جهت حصول اطمینان از رضایتمندی مشتری میباشد.

 وظائف: