تماس با ما

 

  خود کفايی

 

فعالیت واحد خودکفائی ساخت قطعات و مجموعه های مختلف پروژه های جدید واحد مهندسی میباشد همچنین  داخلی نمودن قطعات وارداتی و تامین قطعات در داخل کشور میباشد زمنه دوم فعالیت واحد انتخاب کنترل و توسعه پیمانکاران فرعی داخلی میباشد که با بررسی عملکرد و سیستم مدیریت و کفیت پیمانکاران صورت میپذیرد . واحد خوکفائی وظیفه پیگیری پروژه ها بعد از طراحی تا ساخت نمونه و اخذ تاییدیه یک روزه خط و کنترل پیمانکاران را بطور همزمان بر عهده دارد.