منابع انسانی

 

 

 واحدمنابع انسانی در مسير توانمندسازی نيروهای انسانی و در جهت دستيابی به اهداف متعالی سازمان گام برميدارد . ودر اين راستا از طريق تعيين فرايندهای شغلی و جذب نيروهای انسانی موافق با آئين نامه های داخلی سيستم هم راستا با اهداف کيفی و خط مشی سازمان خواهد بود . خلاصه اعم فعاليتهای واحدبشرح ذيل ميباشد .

 مسئوليت واحد منابع انساني با مدير منابع انساني مي باشد .

 مسئوليت كارگزيني و امور پرسنلي از قبيل كاركرد ، مرخصي ، پرونده هاي پرسنلي و غيره با سرپرست كارگزيني بوده كه تمام موارد فوق الذكر با نظارت مديرمنابع انساني انجام ميگيرد.

 در خصوص نحوه استخدام ، مدير هرواحد طبق نياز به نيروي انساني فرم تقاضاي نيروي انساني را از امور اداري اخذ و پس از تكميل آن و تأئيد به مديريت محترم عامل به منابع انساني ارائه مي دهد و پس از انجام مصاحبه و تاييد توسط مديريت محترم عامل نسبت به انجام ساير مراحل استخدام اقدام ميگردد .

انجام کليه امور بايگانی ، تهيه کارکرد ماهيانه حقوق ، تهيه آمارهای مختلف ، انجام امور بيمه ايي کارکنان ، انجام امور وام و .... از ديگر وظايف واحد منابع انسانی ميباشد .