حسابداری

 

وظایف این واحد عبارتند از :

 

-نگهداری حساب مشتريان و فروش محصولات.

-نگهداری حساب تامين کنندگان قطعات.

-نگهداری حساب موجودی های نقد و سپرده ها.

-نگهداری ساير حسابهای مالی در حد معين و تفضيلی.

-تهيه قيمت تمام شده محصولات و کالاهای توليدی.

-تهيه گزارشات ماهيانه در خصوص هزينه ها.

-تهيه گزارشات ماهيانه سه ماهه در خصوص خريد ، فروش و ماليات بر ارزش افزوده.

-تهيه صورتهای مالی ساليانه جهت ارائه حسابرس وبازرس قانونی

-شمارش موجودی انبارهای مختلف در پايان سال.

-ارائه آناليز قيمت تمام شده جهت عقد قرارداد با مشتريان.

-تهيه هر گونه گزارش مورد نياز مراجع مختلف ، واحدها ، مديريت و سهامداران.

-تهيه ليست حقوق ومزايای کارکنان و پرداخت آن و پرداخت کليه هزينه های مرتبط با کارخانه.